• Registreeri
 • Partnerite portaal

  Andmekaitse

  Andmekaitse

  1. Üldsätted
  1.1. Käesolevad andmekaitse reeglid (edasises tekstis tingimused) reglementeerivad põhiprintsiipe ja korda, millest juhindudes müüja (edasises tekstis meie) internetipoes (edasises tekstis e-pood) ostjate (edasises tekstis Teie) isikuandmeid töötleb.
  1.2. Teie isikuandmete töötlemist sätestavad käesolevad tingimused, Eesti isikuandmete kaitse seadus ja muud õigusaktid, mis niisuguste andmete kogumist reglementeerivad.
  1.3. MTTC on registreeritud Isikuandmete Haldajate Riiklikus Registris.

  2. Registreerumise reeglid
  2.1. Registreerimisvormis tuleb Teil enda kohta esitada täielik nõutud teave. Juhul, kui esitate registreerimisvormis ebatäpsed, valed või eksitavad andmed, on meil õigus Teie registreerumine tühistada ja andmed kustutada või piirata Teie võimalusi e-poodi kasutada.
  2.2. Me tunnistame ja austame iga e-poodi külastava füüsilise isiku õigust eraelu puutumatusele. Kogume ja kasutame füüsilise isiku andmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja muu e-poe registreerimisvormis ära toodud teave) selleks, et:
  2.2.1. töödelda Teie kaupade või teenuste tellimusi;
  2.2.2. lahendada kaupade kättetoimetamisega seotud probleeme;
  2.2.3. täita muid lepingulisi kohustusi.
  2.3. Isikuandmeid töödeldakse turvaliste meetmetega, mis kaitsevad neid ebaseadusliku hävitamise, avaldamise ja muu seadusevastase tegevuse eest.
  2.4. Teie andmeid, mis ei ole isikuandmed, st Teie poolt ostetud kaupadega seotud andmeid võime me kasutada statistilistel eesmärkidel. Niisugune statistiliste andmete kogumine ei võimalda Teie isikusamasust ei otseselt ega kaudselt kindlaks teha. Jätame endale õiguse statistilisi andmeid kolmandatele osapooltele edasi anda.

  3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
  3.1. Me ei anna Teie isikuandmeid edasi kolmandatele osapooltele ilma Teie eraldi nõusolekuta, välja arvatud Eesti Vabariigi seadustega sätestatud juhtudel.

  4. Teabe või pretensiooni edastamine
  4.1. Isikut võib tema isikuandmete töötlemisest teavitada ning tal on võimalus oma kogutud isikuandmetega tutvuda, esitades päringu e-posti teel aadressile hooldus@mttc.ee või posti teel.

  4.2. Isikut võib teavitada tema õigusest teavet saada ning sellest, missugustest allikatest ja missugused tema isikuandmed on kogutud, mis eesmärkidel neid töödeldakse, missugustele andmesaajatele neid esitatakse ja esitati, esitades päringu e-posti teel aadressile hooldus@mttc.ee või posti teel.

  4.3. Isik võib oma isikuandmeid parandada, kustutada või oma isikuandmete töötlemise, välja arvatud säilitamine, peatada, kui andmeid töödeldakse seaduse sätetest kinni pidamata, esitades päringu e-posti teel aadressile hooldus@mttc.ee või posti teel.

  4.4. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud teated esitatakse e-posti teel aadressile hooldus@mttc.ee või posti teel.

  4.5. Vastuse esitame niisugusel kujul, kuidas teate või pretensiooni saime.

  5. Isikuandmete töötlemine
  5.1. Olete nõus sellega, et isikuandmeid, mida omal vabal tahtel registreerimisvormis esitate, töödeldakse käesolevatest reeglitest juhindudes.

  6. Reeglite muutmine
  6.1. Meil on õigus isikuandmete kaitse tingimusi osaliselt või täielikult muuta, teatades sellest e-poes.
  6.2. Juhul, kui Te pärast nende tingimuste muutmist e-poe poolt osutatavaid teenuseid kasutate, loeme, et olete tingimuste muutmisega nõus.

  7. Lõppsätted
  7.1. Käesolevatele isikuandmete kaitse tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  7.2. Kõik erimeelsused käesolevate reeglite täitmise osas lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
   

      Volitatud hooldekeskus
  Jaga