• Registreeri
 • Partnerite portaal

  Reeglid


  E-POE MTTC.EE REEGLID

   

  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Ettevõtte MTTC Eesti OÜ (edasises tekstis nimetatud MTTC-ks) e-poes MTTC.ee, mis asub aadressil http://www.mttc.ee (edasises tekstis nimetatud e-poeks), toimub kauplemine ja teenuste osutamine käesolevatest reeglitest (edasises tekstis nimetatud reegliteks) juhindudes.

  1.2. Kliendid, kes soovivad e-poest kaupu või teenuseid osta, on kohustatud käesolevate reeglitega tutvuma ning neist kinni pidama. Käesolevate reeglitega tutvumist ning nõusolekut neist kinni pidada kinnitab klient klõpsates lingil „olen tutvunud ja nõus“. Käesolevad reeglid on e-poes sõlmitavate ostu-müügilepingute ja teenuste osutamise lepingute lahutamatuks osaks.

  1.3. MTTC poolt osutatavad teenused (edasises tekstis koos nimetatud teenusteks) on:

  1.3.1. mobiiltelefonide välimuse uuendamine: selle teenuse osutamisel valib klient e-poes oma telefoni mudeli ja soovitava teenuse sisu (st korpuse uuendatavad osad) ning esitab vastava tellimuse käesolevates reeglites sätestatud korras;

  1.3.2. seadmete garantiiväline remont: seda teenust osutatakse tasu eest ainult neile klientide mobiiltelefonide või muude seadmete mudelitele, mis on e-poes ära toodud. Seda teenust saada sooviv klient esitab vastava tellimuse ja saadab seadmed MTTC-le käesolevates reeglites sätestatud korras;

  1.3.3. seadmete garantiiremont: selle teenuse osutamisel osutatakse remondi- ja tehnilise hoolduse teenuseid klientidele, kes on esitanud rikkis seadmete kehtiva tootjagarantii, käesolevates reeglites sätestatud korras tasuta.

  1.4. Käesolevates reeglites kasutatav mõiste „seadmed“ tähendab kliendi poolt MTTC-le üle antud seadmeid, mille osas MTTC on kohustunud teatud teenuseid osutama. Seadmete mõiste alla võivad käia ainult need seadmed, mis on e-poes ära toodud või mille remondi suhtes klient ja MTTC on eraldi kokku leppinud.

  1.5. MTTC-l on õigus käesolevaid reegleid igal ajal muuta, parandada või täiendada, klienti sellest eelnevalt teavitamata. Uued reeglid jõustuvad alates nende e-poes avaldamise päevast. Kliendi poolt kuni reeglite muutmiseni esitatud tellimusi täidetakse vastavalt tellimuse esitamise ajal kehtinud reeglitele.

  1.6. Juhul, kui klient käesolevate reeglite sätteid rikub, on MTTC-l õigus piirata kliendi võimalusi e-poe teenuseid kasutada või kliendi registreerumine e-poes tühistada.

  1.7. MTTC ei ole vastutav ning ei hüvita kliendi poolt kantud kahjusid, mis on tekkinud reeglites ära toodud tingimuste rikkumise tõttu.

   

  2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  2.1. MTTC töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  2.1.1. Kliendiga teenindus- ja/või ostu-müügilepingute sõlmimine ja täitmine;

  2.1.2. Teenuse osutamise ja/või ostu-müügilepingu nõuetekohaseks täitmiseks kliendi tuvastamine;

  2.1.3. Otseturunduse jaoks Kliendi nõusolekul;

  2.1.4. Muudel eesmärkidel, kui MTTC-l on õigus töödelda Kliendi isikuandmeid, kui Klient annab oma nõusoleku või kui isikuandmeid on vajalik töödelda MTTC seadusliku huvi tõttu või kui MTTC-le on antud isikuandmetele ligipääs muude õigusaktidega.

  2.2. MTTC järgib neid põhilisi andmetöötluse põhimõtteid:

  2.2.1. isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei töödelda täiendavalt eesmärkidel, mis ei ole kooskõlas enne isikuandmete kogumist kindlaksmääratud eesmärkidega.

  2.2.2. isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult;

  2.2.3. isikuandmed on täpsed ja kui see on isikuandmete töötlemiseks vajalik, ajakohastatakse neid pidevalt, samas parandatakse, täiendatakse, hävitatakse ebatäpsed andmed või lõpetatakse nende töötlemine.

  2.2.4. isikuandmed on tuvastatavad, sobivad ja ainult sellises ulatuses, mis on vajalik nende kogumiseks ja edasiseks töötlemiseks;

  2.2.5. Kliendi isikuandmeid hoitakse MTTC poolt kehtestatud aja jooksul, mis ei tohi ületada Leedu Vabariigi õigusaktides kehtestatud tähtaegu ning need hävitatakse pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist;

  2.2.6. Kliendi isikuandmeid loetakse konfidentsiaalseks infoks a neid võib kolmandatele isikutele avaldada üksnes käesoleva Eeskirja ja Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

  2.3. MTTC töötleb Kliendi isikuandmeid käesoleva Eeskirja punktides 2.1.1 ja 2.1.2 nimetatud eesmärkidel:  

  2.3.1. põhiandmed, st nimi, perekonnanimi, e-posti aadress või telefoninumber.

  2.3.2. teenuste ja/või kaupade pakkumisega seotud andmed, st. teenus ja/või kaup, selle tellimuse andmed, makse üksikasjad (st toote hind, makseviis), eseme kohaletoimetamise viis, kullerteenuse/pakiautomaatide teenuse korral kohaletoimetamise aadress, kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber).

  2.3.3. muud mobiiltelefonide ja tahvelarvutite remondiga ning samuti lisateenustega seotud andmed, st. remonditava seadme mudel ja IMEI-kood, seadme ostukuupäev ja -koht, kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber), sünnikuupäev, kohaletoimetamise aadress (kullerteenuse/pakiautomaatide teenuse korral).

  2.3.4. mobiiltelefonide ja tahvelarvutite kindlustusega seotud andmed, st kindlustuspoliis või kahjunumber, poliisi kehtivusaja lõppkuupäev, kindlustuslepingu tingimused.

  2.3.5. muud andmed Poe teenuste kasutamise kohta, st küpsiste ja sarnaste veebis liikumisega seotud tehnoloogiate kogutud andmed.

  2.3.6. muud andmed, mis on kogutud Kliendi nõusolekul ja on üksikasjalikult määratletud kliendi nõusoleku taotlemisel. 

  2.4. Kliendi isikuandmed on saadud:

  2.4.1. otse Kliendilt;

  2.4.2. teistelt juriidilistelt isikutelt, kes müüvad mobiilseadmeid või teistest veebipoodidest, kes saadavad MTTC-.e remontimiseks seadmeid; 

  2.4.3. kindlustusseltsidelt.

  2.5. MTTC võib edastada isikuandmeid;

  2.5.1. mobiilsidevahendite tootjatele (garantiiteenuse korral);

  2.5.2. kindlustusseltsidele (kindlustatud seadmete remondi korral);

  2.5.3. riigivõimuorganitele, kohtutele ja õiguskaitseorganitele, kui see on vajalik olemasoleva õigusakti või kohtuotsuse nõuetekohaseks täitmiseks.

  2.6. Infot MTTC poolt pakutavate teenuste, kauba või muud teenustega seotud infot, mis MTTC arvates võib olla Kliendile kohane, edastatakse Kliendile temalt saadud e-posti aadressi kaudu. Kliendil on alati õigus mitte nõustuda või tühistada teabe edastamine määratud e-posti aadressile. Kliendile on antud selge, tasuta ja hõlpsasti kasutatav võimalus keelduda või keelata selliste kontaktandmete kasutamine eespool nimetatud eesmärkidel, saates sõnumi e-postiga.

  Muudel juhtudel töödeldakse Kliendi isikuandmeid käesoleva Eeskirja punktis 2.1.3 määratletud otseturunduse eesmärgil ainult Kliendi nõusolekul, et tema isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil. Otseturunduse eesmärgil võib töödelda järgmisi andmeid: nimi, number, telefoninumber, e-post. Kui Klient keeldub pakkumisest, et MTTC töötleks tema isikuandmeid otseturustuse eesmärgil, ei töödelda Kliendi isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Kliendil on õigus tühistada oma luba tema andmete töötlemiseks otseturustuse eesmärgil igal ajal, saates avalduse, kasutades järgmisi kontaktandmeid: helistades 8-700-PROTECTED või saates e-kirja aadressile info@mttc.lt. Sellise taotluse saamisel võtab MTTC ilma põhjendamatu viivituseta kasutusele asjakohaseid meetmeid ja toiminguid, et hoida ära teenuse saaja isikuandmete kasutamine otseturunduse eesmärgil. 

  2.7. MTTC-l on õigus andmetöötluse eesmärgil kasutada andmete töötlejate teenuseid (nt kaupade tarnimiseks). Andmetöötlejad töötlevad selliseid Kliendi isikuandmeid, mida nad on volitatud töötlema kirjaliku kokkuleppe või eraldi tellimuse alusel, välja arvatud seadustes ja muudes õigusaktides sätestatud juhtudel.

  2.8. Klient peab esitama registreerimisvormil täpsed ja õiged andmed. Kui selgub, et Kliendil on registreerimisvormis esitatud ebatäpsed, valed või eksitavad andmed, on MTTC-l õigus tühistada Kliendi registreerimine ja kustutada andmed või piirata Kliendi võimalust Poodi kasutada. Juhul, kui kliendi isikuandmed muutuvad pärast nende Poele esitamist, peab Klient tegema vastavad isikuandmete muudatused Kliendi registreerimisvormil.

  2.9. Kliendil on kohustus hoida oma Poele ligipääsemise andmed saladuses ja ta ei tohi neid avaldada kolmandatele osapooltele. Kõik riskid, mis on seotud sisselogimise andmete avalikustamisega kolmandatele osapooltele ning võimalikud järgnevad kahjud, on Kliendi vastutusel. Saades teadlikuks oma sisselogimisandmete avalikustamisest, peab Klient viivitamatult teavitama MTTC-d, kes blokeerib Kliendi sõnumile vastuseks Kliendi sisselogimise. Osapooled lepivad eraldi kokku kliendi registreeringu taas-aktiveerimises.

  2.10. Kliendil on punkti 2.12 kohaselt taotlust esitades õigus saada infot oma isikuandmete ja nende töötlemise eesmärkide kohta ning taotleda ebaõigete andmete parandamist. 

  2.11. Kliendil on õigus nõuda, et MTTC lõpetaks Kliendi isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui andmete töötlemine on kohustuslik vastavalt kehtivatele seadustele.

  2.12. Kliendil on õigus taotleda MTTC teavet Kliendi isikuandmete töötlemise kohta, esitades avalduse järgmistele kontaktidele: telefon 6018073 või e-mail hooldus@mttc.eu. MTTC kohustub andma Kliendile teavet 2 tööpäeva jooksul pärast Kliendi taotluse saamist. Klient võib järgida käesolevas paragrahvis kirjeldatud protseduuri, kui ta usub, et MTTC on rikkunud isikuandmete töötlemisel Kliendi õigus

  2.13. MTTC rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mille eesmärk on kaitsta Kliendi isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

  2.14. MTTC püüab parandada kliendi kogemust MTTC Poest saadetavate küpsistega, mis on väikesed tekstiinfo killud, mis luuakse automaatselt veebisaidi sirvimise ajal ning salvestatakse kliendi arvutis või muus lõppseadmes. Küpsistega kogutud teave võimaldab MTTC-l tagada, et Klient saab veebisaiti mugavalt sirvida, pakkuda klientidele atraktiivseid pakkumisi ja saada rohkem teavet MTTC veebisaidi kasutajate käitumise kohta, analüüsida suundumusi ja parandada nii saiti, klienditeenindust kui ka MTTC teenused. Kliendil on õigus valida, kas ta aktsepteerib küpsiseid. Kui Klient ei nõustu oma arvuti või teise lõppseadmega küpsiseid vastu võtma, võib Klient muuta veebibrauseri seadeid ja keelata kõik küpsised või neid ükshaaval sisse või välja lülitada. Kui Klient keelab küpsised, võib see teatud juhtudel aeglustada veebibrauserit, piirata MTTC Poe teatud funktsiooni või blokeerida veebisaidi täielikult.

  3. KAUPADE JA TEENUSTE TELLIMINE

  3.1. Klient valib talle meeldiva kauba e-poest, klõpsates lingil „lisa ostukorvi“, ning lisab nii teatud kindla kauba kliendi virtuaalsesse kaupade või teenuste ostukorvi.

  3.2. Klient, kes soovib saada seadmete remonditeenuseid (välimuse uuendamise, seadmete garantiivälise remondi või garantiiremondi teenuseid), valib vastavad teenused e-poest, klõpsates lingil „lisa ostukorvi“, ning lisab nii teatud kindlad teenused kliendi virtuaalsesse kaupade või teenuste ostukorvi.

  3.3. Pärast valitud kaupade või teenuste ostukorvi kinnitamist koostatakse kliendile automaatselt tellimus. Automaatselt sisestatakse sinna kliendi isikuandmed, mille klient kinnitamisel või registreerumisel esitas, ning kauba või teenuse kood ja hind.

  3.4. Võttes arvesse seadmete garantiivälise remondi teenuste spetsiifikat, koostatakse nende teenuste tellimus ja sisu kahe etapina:

  3.4.1. klient valib e-poest välja soovitud teenused, koostab tellimuse („kaupade või teenuste ostukorvi“) ja kinnitab selle;

  3.4.2. pärast tellimuse kinnitamist annab klient seadmed üle postikullerile, kes need MTTC-le toimetab, või siis toob klient ise seadmed tema poolt valitud MTTC allüksusse. Pärast seda, kui MTTC on teostanud seadmete defekteerimise, tehakse kliendile ettepanek remonditööde mahu ja hinna osas. Kui klient selle kinnitab, teostatakse remonditööd.

  3.5. Iga kord tellimust kinnitades kinnitab klient, et ta nõustub antud hetkel kehtivate reeglitega.

  3.6. Tellimust kinnitades on klient kohustatud kontrollima, kas kõik tema poolt esitatud andmed on õiged. Ebatäpsusi leidnud klient on kohustatud andmed parandama ja alles seejärel tellimuse kinnitama.

  3.7. Klient on kohustatud tellimisvormis märkima, kuidas kauba kättetoimetamine toimub.

  3.8. Tellimisvormi täites märgib klient ära vajaliku lisainformatsiooni: kaupa või seadmeid vastu võtva isiku (kui klient ise neid vastu ei võta), soovitava kättetoimetamis- ja/või väljasaatmisaja ning muud andmed, mida kauba kättetoimetamiseks ja/või väljasaatmiseks vaja on.

  3.9. Kui klient soovib, et kaup toimetataks kohale teisel aadressil või selle saaks kätte teine saaja, märgitakse tellimisvormis ära kaupade kättetoimetamise uus aadress ja uue saaja andmed.

  3.10. MTTC võtab vastu ja kinnitab ainult õigesti täidetud telllimused.

  3.11. MTTC võtab kliendi poolt esitatud tellimuse vastu ja hakkab seda täitma 48 tunni jooksul pärast selle eest tasumist. Juhul, kui tellitakse remonditöid, hakatakse tellimuse täitmise tähtaega lugema hetkest, mil MTTC seadmed kätte saab.

  3.12. Klienti on teavitatud sellest, et MTTC poolt müüdav kaup on korralikult pakitud (kilekottidesse või muudesse pakenditesse) ning varustatud kõigi juurdekuuluvate lisamanustega. MTTC poolt müüdav kaup ei ole pakitud tavalisse tootjapakendisse. MTTC tagab, et kõik müüdavad kaubad on uued ja kvaliteetsed, välja arvatud juhul, kui vastupidine on ära märgitud konkreetse kauba kirjelduses.

   

  4. KAUPADE JA TEENUSTE HINNAD NING TASUMISE KORD

  4.1. E-poes müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste hinnad on ära toodud koos KM-ga.

  4.2. Kättetoimetamistasu lisatakse siis, kui tellimus koostatakse, enne selle kinnitamist.

  4.3. Garantiiremondi või garantiivälise remondi teenuseid tellinud klient on kohustatud tasuma seadmete saatmiskulu punktis 4.8 sätestatud korras.

  4.4. Juhul, kui klient tellib garantiivälise remondi teenuse ja MTTC teeb kindlaks seadmete rikke ning pakub välja selle kõrvaldamise viisi ja hinna, on kliendil õigus valida, kas:

  4.4.1. viie tööpäeva jooksul pärast MTTC-lt informatsiooni saamist MTTC poolt osutatud seadmete rikke kindlaks tegemise teenuste eest tasuda (punktides 4.8.2.1 ja 4.8.2.3 sätestatud viisil) ning seadmete garantiivälise remondi teenustest loobuda; või

  4.4.2. valida väljapakutud seadmete garantiivälise remondi teenused ja tasuda nende eest punktis 4.8 sätestatud korras.

  4.5. Juhul, kui klient tellib garantiivälise remondi teenuse ja MTTC teeb kindlaks, et seadet ei ole võimalik remontida, teavitatakse sellest klienti ja seadmed saadetakse kliendile tagasi või klient võib seadmed kätte saada tema poolt valitud MTTC allüksusest.

  4.6. Oma otsuse punktis 4.4 kirjeldatud valiku osas teatab klient MTTC-le hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

  4.7. Juhul, kui klient 5 tööpäeva jooksul pärast informatsiooni esitamist punktis 4.4 sätestatud teenuseid ei vali, loetakse, et klient seadmete edasist remonti ei soovi. Niisugusel juhul, vastavalt kliendi valikule, mille ta tegi MTTC-le tellimust esitades, saadetakse seadmed kliendile tagasi või antakse talle võimalus tulla näidatud MTTC allüksusse ja seadmed sealt kätte saada. Mingil juhul ei hoia MTTC kliendi seadmeid kauem kui 3 kuud. Juhul, kui kulleritel ei õnnestu seadmeid kliendile üle anda ja MTTC sellest klienti teavitab ja /või klient näidatud tähtaja jooksul seadmeid MTTC allüksusest ära ei vii, loetakse kliendi seadmeid väärtusetuteks ning MTTC-l on õigus need utiliseerida.

  4.8. Klient võib omal äranägemisel MTTC-ga arveldada järgmistel viisidel ja järgmiste tähtaegade alusel:

  4.8.1. kui klient tellib teenuseid, kus seadmed saadetakse MTTC-le kulleriga, tasub klient seadmete saatmise eest ettemaksega paysera.ee süsteemi kaudu (tellimust esitades);

  4.8.2. osutatud teenuste eest on klient kohustatud tasuma ettemaksega paysera.ee süsteemi kaudu;

  4.8.3. tellitud kaupade eest peab klient tasuma ettemaksega paysera.ee süsteemi kaudu (tellimust esitades).

  4.9. Juhul, kui seadmed on kindlustusandja, kellega MTTC koostööd teeb (edasises tekstis nimetatud kindlustusandjaks), kindlustusega kindlustatud, katab kindlustusandja seadmete remonditeenuste hinna (osa sellest), välja arvatud omavastutuse summa.

  4.9.1. Kindlustusandja Balta omavastutuse summa seadmete esimese remondi korral on 30 eurot koos KM-ga, teise remondi korral 50 eurot koos KM-ga, Samsung Galaxy S7 Edge remondi puhul on omavastutus esimene kord 50 Eurot ja teine kord 70 Eurot kui kliendi ja kindlustusandja vahel sõlmitud kindlustuslepingus (kindlustuspoliisis) ei ole sätestatud teisiti.

  4.9.2. Teiste kindlustusandjate omavastutuse summad on sätestatud kindlustusandja ja kliendi vahel sõlmitud lepingutes (kindlustuspoliisides).

  4.10. Enne tööde alustamist kontrollib MTTC seadmete kindlustamise fakti ning sellega seotud asjaolusid. Sel eesmärgil annab MTTC kindlustusandjale kliendi ja seadmete kohta vajalikud andmed. Käesolevas punktis mainitud andmete all tuleb mõista kliendi isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, isikukood) ja seadmete eraldusnumbreid. Klienti teavitatakse, et käesolevas punktis mainitud andmeid ei hoita kauem, kui eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalik, kaasa arvatud, kuid mitte ainult remonditeenuste osutamiseks ja kindlustusandja makse saamiseks. Balta kindlustuse korral võib kliendi vormis ära toodud aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutada Balta kindlustuse ning selle koostööpartnerite poolt osutatavate teenuste ja pakkumuste saatmiseks.

  4.11. Juhul, kui kliendi kindlustusandja kindlustuse fakti ei tunnista või tunnistab juhtumi mitte kindlustusjuhtumiks või keeldub muudel põhjustel seadmete remondi hinda (osa sellest) katma, teavitab MTTC sellest klienti ning teeb ettepaneku tasuda garantiivälise remondi teenuste eest käesolevate reeglite punktide 4.4 – 4.8 alusel.

   

  5. SEADMETE SAATMINE MTTC-SSE REMONDITEENUSTE OSUTAMISEKS

  5.1. Klient, kes on tellinud seadmete garantiiremondi teenuse, peab koos seadmetega MTTC-le esitama:

  5.1.1. seadmete ostudokumendid;

  5.1.2. seadmete garantii passi (või muu garantii kehtivuse tähtaega tõendava dokumendi).

  5.2. Seadmete saatmist MTTC-le teostatakse MTTC poolt kasutatavate kolmandate isikute – postikullerite – kaudu. Postikulleritel on õigus kliendiga ühendust võtta ning täpsustada aega, millal klient saadetise, milles seadmed saadetakse, postikullerile üle annab. Saadetise peab igal juhul üle andma klient või tellimuses ära toodud isik; juhul, kui saadetise annab üle tellimuses märkimata isik, on postikulleril õigus niisugust saadetist mitte vastu võtta.

  5.3. Saates seadmeid remonditeenuste osutamiseks MTTC-le, on klient kohustatud saatedokumentides ja tellimisvormis ära tooma õiged ja täpsed andmed (kaasa arvatud, kuid mitte ainult: seadme tootja, mudel, mobiiltelefoni IMEI-kood või seadmete muu seerianumber) ning seadmete põhilised välised puudused.

  5.4. Võttes arvesse asjaolu, et MTTC-l avaneb võimalus kliendi saadetise sisuga tutvuda alles pärast seda, kui saadetis on kohale toimetatud, on MTTC-l õigus:

  5.4.1. ühe tööpäeva jooksul pärast kättesaamise kinnitamise päeva teavitada klienti saadud saadetise mittevastavusest saatedokumentides või tellimisvormis ära toodud andmetele (st seadme tootja, mudel, mobiiltelefoni IMEI-kood või seadmete muu seerianumber ei vasta ära toodule);

  5.4.2. ühe tööpäeva jooksul pärast kättesaamise kinnitamise päeva teavitada klienti märgatud puudustest seadmete välimuses, mis põhimõtteliselt seadmete kasutamisvõimalusi halvendavad (nt mobiiltelefoni pragunenud ekraan, välja kukkunud nupud jne) ning mida ei olnud ära toodud tellimisvormis ega saatedokumentides. Pooled kinnitavad, et MTTC ei ole kohustatud kliendile mainima seadmete tühiseid puudusi, mis on tekkinud seadmete tavakasutuse käigus, seadmete väärtust põhimõtteliselt ei vähenda (võttes arvesse loomulikku kulumist) ning seadmete kasutamist ei raskenda.

  5.5. Juhul, kui MTTC punkti 5.4 täites vastava informatsiooni kliendile esitab, loetakse, et MTTC poolt esitatud teave on täpne ja tõene.

  5.6. Juhul, kui klient ei nõustu MTTC poolt punktist 5.4 juhindudes esitatud teabega, on ta hiljemalt 1 tööpäeva jooksul pärast antud informatsiooni saamist kohustatud esitama MTTC-le kirjaliku pretensiooni e-posti aadressil hooldus@mttc.ee ning saatma selle ka tähitud kirjaga aadressile Türi tn. 5, Tallinn. Juhul, kui klient ülalmainitud tähtaja jooksul MTTC-le pretensiooni ei saada, loetakse, et klient on MTTC poolt esitatud informatsiooniga nõus.

  5.7. Juhul, kui MTTC 5 tööpäeva jooksul pärast punktis 5.4 sätestatud informatsiooni esitamist ei ole kliendilt saanud teavet tellimuse edasise täitmise osas, loetakse, et klient kinnitab MTTC poolt esitatud informatsiooni ning keeldub tellimuses ära toodud teenuste osutamisest. Niisugusel juhul MTTC teenuseid ei osuta ja saadab seadmed kliendile tagasi mitte enne, kui 10 tööpäeva jooksul pärast informatsiooni saatmist kliendile; juhul, kui klient on tellimisvormis valinud seadmete kätte saamise MTTC allüksusest, annab MTTC kliendile ülalmainitud tähtaegadega võimaluse seadmed sealt kätte saada.

  5.8. Võttes arvesse asjaolu, et MTTC-l ei ole võimalik hinnata kliendi saadetise sisu enne selle saamise ja avamise hetke, siis juhul, kui peaks tekkima vaidlus saadetise sisu osas, langeb kliendile kohustus tõestada saadetise sisu ning selle vastavust kliendi poolt tellimisvormis ja saadetise dokumentides ära toodud informatsioonile.

  5.9. Juhul, kui kuller saabub kliendi poolt näidatud aadressile kliendiga kokku lepitud ajal, kuid ei leia klienti ja seetõttu ei saa seadmeid vastu võtta, kaotab klient õiguse esitada MTTC-le pretensioone seadmete saaatmise osas, MTTC-l aga on õigus nõuda kliendilt tasu kulleri korduva väljakutsumise eest.

   

  6. KAUBA JA/VÕI SEADMETE TARNIMINE JA KÄTTETOIMETAMINE

  6.1. Kaupade kättetoimetamise tähtajad on ära toodud iga kauba juures eraldi.

  6.2. Remonditeenuseid osutatakse mõistlike tähtaegadega, võttes arvesse järgmist: millal klient remonditeenuste eest tasub, kui palju aega kulub väljavahetatavate osade tellimiseks ja kättesaamiseks ning muid olulisi asjaolusid.

  6.3. MTTC teostab kaupade ja/või seadmete kättetoimetamist kolmandate isikute – postikullerite – kaudu. Enne saadetise kättetoimetamist on postikulleritel õigus kliendiga ühendust võtta ning täpsustada aega, millal klient kättetoimetatava saadetise vastu võtab. Juhul, kui tellimuses ei ole ära märgitud teist saadetist vastuvõtvat isikut, peab selle vastu võtma klient ise.

  6.4. Juhul, kui klient ei saa saadetist kokkulepitud ajal vastu võtta, peab ta sellest kullerit ja MTTC-d viivitamatult telefoni teel teavitama.

  6.5. Juhul, kui saadetis toimetatakse kätte kliendi poolt näidatud aadressile ja temaga kooskõlastatud ajal, kuid klienti ei leita, ei ole kliendil õigust MTTC-le saadetise kättetoimetamise osas pretensioone esitada. Juhul, kui saadetist ei toimetata kätte kliendi süül, on MTTC-l õigus nõuda kliendilt tasu seadmete korduva kättetoimetamise eest.

  6.6. Klient kontrollib hoolikalt kauba ja/või seadmete kogust, komplektsust ja kvaliteeti kauba ja/või seadmete üleandmisel. Kaupa ja/või seadmeid vastu võttes on klient kohustatud allkirjastama kauba ja/või seadmete kättetoimetamise dokumendid, kinnitades, et kaup ja/või seadmed on talle üle antud.

  6.7. Kõik märkused kauba ja/või seadmete silmanähtavate puuduste kohta on klient kohustatud esitama kirjalikult kaupade vastu võtmisel. Pretensioone kauba ja/või seadmete peidetud puuduste kohta võib klient esitada kirjalikult hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul pärast kauba saamist.

  6.8. MTTC kohustub toimetama kauba ja/või seadmed kohale tellimuses ära toodud aadressile ja tähtaegadega. Kui selgub, et MTTC kaupa näidatud tähtaegadega kätte toimetada ei saa, teavitab ta sellest viivitamatult klienti.

  6.9. MTTC vabastatakse vastutusest kauba ja/või seadmete kättetoimetamistähtaegade rikkumise eest, kui antud rikkumine toimus kliendi süül.

  6.10. Klient võib tellimust esitades valida seadmete või kauba kätte saamise MTTC teatud allüksusest.

  6.11. Klient on ise vastutav saadetise turvalise pakkimise eest, valides kas kulleri-, posti- või LP express terminalide teenuse. MTTC ei vastuta ning ei hüvita kahju, kui see on tekkinud saatja süül, kuna viimane rikkus postiteenuse osutaja nõudmisi esemete pakkimise või saadetava eseme (kauba) eriomaduste osas. Saadetiste pakkimise nõuded ja soovitused on ära toodud „Omniva“ (Eesti Posti) ametlikul kodulehel või sellele lingile klõpsates.

   

  7. KAUPADE GARANTIITEENINDUS

  7.1. MTTC poolt müüdavale kaubale kohaldatakse 14-päevast kvaliteedigarantiid alates nende kaupade müümisest (kättetoimetamisest ostjale), kuid MTTC-l on õigus anda pikem või lühem kvaliteedigarantii või seda üldse mitte anda, näidates selle fakti ära e-poes ja kauba ostudokumentides.

  7.2. MTTC võib müüdavale kaubale anda täiendava tasuta garantiiteeninduse ja/või kvaliteedigarantii, mille tähtaeg on ära toodud e-poes ja kauba ostudokumentides.

  7.3. Garantiiteenindus annab kliendile õiguse pöörduda MTTC poolt näidatud isikute poole ning saada kaupade rikete tasuta kõrvaldamise teenust.

  7.4. Klient kaotab õiguse punktides 7.2 ja 7.3 sätestatud teenustele juhul, kui:

  7.4.1. kaupa teenindati (võeti koost lahti, kõrvaldati kauba rikkeid jms) volitamata tehnilise hoolduse keskustes või muude kolmandate isikute poolt;

  7.4.2. kaupa kasutati selle kasutusjuhendit või tavalisi kasutustingimusi rikkudes;

  7.4.3. kaupa kasutati mitte selle otsese otstarbe kohaselt;

  7.4.4. kauba rikked tekkisid mehaaniliste, keemiliste või muude kahjustuste tõttu;

  7.4.5. kauba rikked tekkisid niiskuse, vedelike, temperatuuri mõjul.

  7.5. Patareide ja akude rikkeks ei loeta nende mahutavuse vähenemist.

  7.6. Garantiiteeninduse teostamise aeg garantiiteeninduse kehtivuse tähtaega ei pikenda ega uuenda.

  7.7. Klient, kes soovib garantiiteenindust kasutada, on kohustatud selle kehtivuse ajal volitatud tehnilise hoolduse keskusse pöörduma. Volitatud tehnilise hoolduse keskuse kohta võib kliendile teavet anda MTTC, selle teabe leiab klient ka internetilehelt www.mttc.ee.

  7.8. Klientidel, kes annavad garantiiteenindusse andmekandjatega (mälukaardid jms) varustatud kaupa, soovitatakse nende kaupade mälus hoitav info salvestada. MTTC ei ole vastutav kliendi info säilitamise eest garantiiteeninduse käigus.

  7.9. Garantiid või tasuta garantiiteenindust kasutada sooviv klient on igal juhul kohustatud esitama vastavad dokumendid (kauba ostudokumendid, garantii või garantiiteeninduse õigust tõestavad dokumendid jne).

   

  8. KAUBA TAGASTAMINE

  8.1. Klientide poolt ostetud kauba taastamine toimub Eesti Vabariigi tsiviilkoodeksist ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest juhindudes.

  8.2. Kliendil on õigus kaubast loobuda, teavitades sellest MTTC-d kirjalikult 14 päeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist. Kirjaliku loobumise saanud MTTC võtab kauba omal kulul tagasi 14 päeva jooksul. 5 tööpäeva jooksul pärast kauba toimetamist MTTC-le hindab viimane kauba kvaliteeti ning tagastab kauba eest makstud raha (kauba hinna, kauba kättetoimetamiskulud).

  8.3. Kaupa tagastades on klient kohustatud täitma kauba tagastamisdokumendi, mis tuleb esitada koos tagastatava kaubaga.

  8.4. MTTC võtab kauba kliendilt tagasi, kui:

  8.4.1. kaupa ei ole kasutatud, kaup ei ole kaotanud oma kvaliteeti ega kaubanduslikku välimust;

  8.4.2. kaup on korralikus pakendis, milles ta kliendile toimetati;

  8.4.3. tagastatav kaup on koos kõigi manuste ja lisatarvikutega, mis kliendile koos kaubaga toimetati (kaasa arvatud, kuid mitte ainult: garantiniidokumendid, erinevad juhendid, erinevad kauba manused);

  8.4.4. klient esitab kauba ostudokumendid.

  8.5. MTTC-l on õigus kvaliteetset kaupa mitte tagasi võtta, kui klient ei pea kinni reeglites sätestatud kauba tagastamise korrast.

   

  9. POOLTE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

  9.1. Kliendil on õigus:

  9.1.1. osta müüdav kaup e-poes ära toodud hinnaga ja reeglites sätestatud korras;

  9.1.2. keelduda sidevahendite abil sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teavitades sellest MTTC-d kirjalikult 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist, kui kaup ei ole rikutud ning selle välimus ei ole põhimõtteliselt muutunud.

  9.2. Klient kohustub:

  9.2.1. MTTC teenuseid kasutades ja kaupa ostes juhinduma ja kinni pidama käesolevates reeglites sätestatud nõuetest;

  9.2.2. mitte avaldama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele;

  9.2.3. esitama MTTC-le käesolevates reeglites sätestatud korras täidetud tellimusi;

  9.2.4. käesolevates reeglites sätestatud korras arveldama MTTC-ga ostetud kaupade ja osutatud teenuste eest;

  9.2.5. registreerimisvormis esitatud isikuandmete muutumisel neid andmeid viivitamatult uuendama;

  9.2.6. e-poe reeglitega tutvuma.

  9.3. MTTC-l on õigus:

  9.3.1. võtta teenuse eest tasu kui defekt oli põhjustatud telefoni ebaeesmärgipärasest kasutamisest, mis on toodud välja e-poes seadme mudeli garantiivälise remondi hinnakirjas;

  9.3.2. e-poe tegevus igal ajal lõpetada;

  9.3.3. reegleid muuta, uuendada ja parandada;

  9.3.4. müüdavate kaupade sortimenti ja hindu muuta;

  9.3.5. ilma hoiatamata piirata või tühistada kliendi registreerumine ja võimalus e-poes osutatavaid teenuseid kasutada, kui klient sihiliku tegevusega e-poodi või MTTC-d kahjustab.

  9.3.6. tühistada kliendi tellimus, kui klient tasumisega hilineb;

  9.3.7. tühistada kliendi tellimus, kui klient valib tasumise sularahas kuid ei saabu kaupa ja/või seadmeid vastu võtma, kui MTTC-l 7 (seitsme) tööpäeva jooksul ei õnnestu kliendiga ühendust saada.

  9.4. MTTC kohustub:

  9.4.1. müüma niisuguseid kaupu koos nende manuste ja lisatarvikutega, mis kliendi poolt välja valitud näidisele vastavad;

  9.4.2. toimetama tellitud kauba kätte reeglites sätestatud tingimustel;

  9.4.3. kliendi soovil andma müüdava kauba kohta lisateavet;

  9.4.4. andma kliendile võimaluse kasutada e-poe poolt osutatavaid teenuseid reeglites sätestatud tingimustel.

  9.5. Klient vastutab esitatud isikuandmete õigsuse ning sisselogimisandmete hoidmise ja kolmandatele isikutele mitte avaldamise eest.

  9.6. Klient vastutab oma tegevuse eest e-poes.

  9.7. MTTC ei ole vastutav kahjude eest, mis on tekkinud selle tõttu, et klient ei ole käesolevate reeglitega tutvunud.

  9.8. MTTC ei vastuta e-poes kolmandate osapoolte poolt avaldatava reklaami ning selles sisalduva informatsiooni õigsuse eest.

  9.9. Pooled lepivad kokku, et ühe poole vastutuse tekkimisel hüvitab süüdi olev pool teisele poolele ainult otsese kahju.

   

  10. MUUD SÄTTED

  10.1. Käesolevad reeglid on koostatud Eesti Vabariigi õigusaktidest juhindudes.

  10.2. Käesolevate reeglitega sätestatud suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

  10.3. Pooled kohustuvad kõiki reeglite täitmist puudutavaid vaidlusi lahendama läbirääkimiste teel. Kui vaidlust läbirääkimiste teel lahendada ei õnnestu, antakse vaidlus edasi lahendamiseks Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

   

  Ettevõtte rekvisiidid:

  MTTC Eesti OÜ
  Address: Sepise 10, Tallinn 11415
  E-R 9:00-17:00
  Reg No: 10841210
  VAT Reg No: EE100743526

   

  AS SEB Bank 
  Tornimäe 2, 15010, Tallinn  Estonia
  Reg.No: 10004252

  SWIFT  (BIC): EEUHEE2X
  Account No:  EE591010220274177225

      Volitatud hooldekeskus
  Jaga